Xarxa per la sobirania energètica

VOLT II

administrador

[CAT] [CAST] [ENG]

Ruta del VOLT II

[CAT] Volt II: un repte als grans projectes energètics.

Quina resposta donem des de la sobirania energètica popular?

La Xarxa per la sobirania energètica i les entitats que en formen part, us volen convidar a participar en la segona edició del VOLT, un recorregut que vol establir vincles entre diferents grups, campanyes i lluites locals, amb l’ànim de teixir aliances futures per donar resposta als grans projectes energètics.

El VOLT II pretén establir diàlegs entre els territoris afectats pels projectes que figuren en estratègies supranacionals, com ara la Unió Energètica i els projectes d’interès comú o el Pla Juncker, amb l’objectiu final d’articular processos d’intercanvi d’informació, de coordinació i d’incidència política a diferents nivells: local, estatal, UE.

Una part important d’aquests projectes són les interconnexions gasístiques i elèctriques que impulsen la creació del mercat únic del gas i de l’electricitat a la Unió Europea i obtenen privilegis en forma de finançament públic i acceleració dels tràmits administratius per la seva execució. Aquest fet sovint contrasta amb les realitats locals que es perceben com a actors passius de tot el procés. A més, aquestes estratègies de la UE tenen una forta component d’acció exterior, ja que les infraestructures arriben al Nord d’Àfrica, a l’Orient Mitjà i al Caspi.

Així doncs, el VOLT II vol reptar els objectius, la planificació i l’execució dels grans projectes energètics, situant en el centre conceptes com democràcia, sobirania, desenvolupament, necessitats, etc… ; i mirarà de respondre preguntes com ara: és democràtic el cicle del grans projectes energètics? són suficients els processos de participació? Estan en consonància amb la sobirania energètica popular? Quins instruments tenim per donar-hi resposta? Hi ha alternatives a les grans infraestructures energètiques?

El VOLT comptarà amb participants europeus i del Sud Global, que enriquiran amb les seves experiències el seu relat.

Ruta i activitats proposades (encara per confirmar)

Ruta Volt II

Programa:

Divendres 09/10 Confèrencia

Els projectes d’interès comú de la Unió Europea. Quin paper juga Catalunya en la creació del mercat únic del gas a Europa?

Dissabte 10/10 Inici del Volt

PARADA 1 (MATÍ) : Castellar del Vallès. 1a part del gasoducte MIDCAT construït l’any 2012. Visita al pas del gasoducte + possible diàleg amb gent de NO A LA MAT. La 2a part del gasoducte passarà per Girona.

PARADA 2 (TARDA) : Sallent. Col·lectiu Prou SAL!. Projecte de magatzem geològic de gas de Gas Natural a Balsareny. Visita a la muntanya de sal de IBERPOTASH + possible diàleg amb la Plataforma en Defensa de les Terres del Sènia (Castor)

PARADA 3. Graus, Osca lluita històrica contra una línia de molt alta tensió des dels anys ’90 abans anomenada Aragón-Cazaril, avui redefinida com Monzón-Cazaril. L’Autopista compte amb diversos ramals que afecten tant l’Aragó com Catalunya.

Diumenge 11/10 Jornada a Graus

JORNADA SOBRE INTERCONNEXIONS, INCIDÈNCIA SOBRE MEGAPROJECTES I ALTERNATIVES (per definir) Convocatòria a nivell de l’Estat espanyol.

Dilluns 12/10 Visita i tornada a BCN

Opcions MATÍ:

  1. Reunió estratègica entre col·lectius  a Graus.
  2. PARADA 4 (MATÍ): Sabiñánigo. Futura construcció d’una nova MAT recollida en Pla Juncker. També possibilitat de conèixer un dels casos més greus de contaminació ambiental d’Europa, el cas del lindà a Sabiñánigo.

TORNADA A BCN.

PREU: es farà un especial esforç perquè ningú quedi fora per motius econòmics. S’establiran dos preus (orientatiu, encara per determinar): 70€, si t’ho pots permetre. 50€, si tens dificultats. El preu inclou tots els àpats, desplaçaments i allotjaments en alberg.

INSCRIPCIONS a partir del dimecres, 22 de juliol.

[CAST] VOLT II: un reto a los grandes proyectos energéticos.

¿Qué respuesta damos desde la soberanía energética popular?

La Xarxa per la sobirania energètica y las entidades que forman parte, os quieren invitar a participar en la segunda edición del VOLT, un recorrido que quiere establecer vínculos entre diferentes grupos, campañas y luchas locales, con el ánimo de tejer alianzas futuras para dar respuesta a los grandes proyectos energéticos.

El VOLT II pretende establecer diálogos entre los territorios afectados por los proyectos que figuran en estrategias supranacionales, como la Unión Energética y los proyectos de interés común o el Plan Juncker, con el objetivo final de articular procesos de intercambio de información, de coordinación y de incidencia política a diferentes niveles: local, estatal, UE.

Una parte importante de estos proyectos son las interconexiones gasísticas y eléctricas que impulsan la creación del mercado único del gas y de la electricidad en la Unión Europea, y obtienen privilegios en forma de financiación pública y aceleración de los trámites administrativos para su ejecución. Este hecho a menudo contrasta con las realidades locales que se perciben como actores pasivos de todo el proceso. Además, estas estrategias de la UE tienen una fuerte componente de acción exterior, ya que las infraestructuras llegan al Norte de África, a Oriente Medio y la región del Caspio.

Así pues, el VOLT II quiere retar a los objetivos, la planificación y la ejecución de los grandes proyectos energéticos, situando en el centro conceptos como democracia, soberanía, desarrollo, necesidades, etc…; y tratará de responder a preguntas tales como: ¿es democrático el ciclo de grandes proyectos energéticos? ¿Son suficientes los procesos de participación? ¿Están en consonancia con la soberanía energética popular? ¿Qué instrumentos tenemos para darles respuesta? ¿Hay alternativas a las grandes infraestructuras energéticas?

El VOLT contará con participantes europeos y del Sur Global, que enriquecerán con sus experiencias su relato.

Ruta y actividades propuestas

Viernes 09/10 Conferencia. Barcelona

Los proyectos de interés común de la Unión Europea. ¿Qué papel juega Cataluña en la creación del mercado único del gas en Europa?

Sábado 10/10 Salida del Volt II

 PARADA 1 (MAÑANA): Castellar del Vallés. 1ª parte del gasoducto MIDCAT construido en el año 2012. Visita al paso del gasoducto + posible diálogo con gente de NO A LA MAT, campaña contra una línea de muy alto voltage en Girona. La 2ª parte del gasoducto pasará también por Girona.

PARADA 2 (TARDE): Sallent. Colectivo Prou SAL! Proyecto de almacén geológico de Gas Natural en Balsareny. Visita a la montaña de sal de IBERPOTASH + posible diálogo con la Plataforma en Defensa de las Tierras del Sènia (Castor).

PARADA 3. Graus, Huesca. Lucha histórica  desde los años 90 contra una Línea de Muy Alta Tensión / Autopista Eléctrica Aragón-Cazaril, hoy redefinida como Monzón-Cazaril. La Autopista cuenta con varios ramales que afectan tanto a territorios de Aragón como Cataluña.

Domingo 11/10 Jornada en Graus

JORNADA SOBRE INTERCONEXIONES, INCIDENCIA SOBRE MEGAPROYECTOS Y ALTERNATIVAS (por definir) Convocatoria a nivel del Estado español.

Lunes 12/10 Visita y vuelta a BCN

Opciones MAÑANA:

  1. Reunión estratégica entre colectivos en Graus.
  2. PARADA 4 (MAÑANA): Sabiñánigo. Futura construcción de una nueva MAT recogida en el Plan Juncker. También posibilidad de conocer uno de los casos más graves de contaminación ambiental de Europa, el caso del lindano en Sabiñánigo.

VUELTA BCN.

PRECIO: se hará un especial esfuerzo para que nadie quede fuera por motivos económicos. Se establecerán dos precios (orientativo, aún por determinar): 70 €, si te lo puedes permitir. € 50, si tienes dificultades. El precio incluye todas las comidas, desplazamientos y alojamientos en albergue.

INSCRIPCIONES a partir del miércoles, 22 de julio.

[ENG]

Volt II: Challenging Large Energy Infrastructures.

How can we respond from the perspective of peoples energy sovereignty?

The Peoples Energy Sovereignty Network (Catalonia) and the organisations that are part of it, want to invite you to participate in the second edition of the VOLT, a journey that aims to establish links between different groups, campaigns and local struggles. The VOLT also aims at building alliances to work on future responses to major energy projects.

The purpose of the VOLT II is to stablish a dialogue between the territories affected by large projects included in supranational strategies such as the Energy Union, the Projects of Common Interest (PCI) and the ‘Juncker’ Investment Plan, with the goal of articulating processes of information exchange, coordination and advocacy at different levels: local, state and EU.

The aforementioned projects consist of gas and electricity interconnections that promote the creation of the single gas and electricity markets within the EU. These projects benefit from privileges such as public funds and accelerated administrative procedures for their implementation. These institutional dynamics clash with local realities, which are often relegated to the role of passive actors that just accept whatever the high-profile arrengements. Moreover, these UE strategies have a strong dimension beyond EU territory, as these infrastructures penetrate the North of Africa, the Middle East and the Caspian region.

Thus, the VOLT II wants to challenge the goals, the plans and the implementation of large energy projects, putting concepts like democracy , sovereignty , development, rights and necessities in the center of the political debate; and will attempt to answer questions such as whether the large energy project cycle is democratic? or if participation in public procedures is sufficient? are they consistent with people’s sovereignty? what tools do we have to respond?  are there alternatives to the large energy infrastructures?

Participants from Europe and the Global South will participate in the VOLT II adding their experiences to enrich the narrative.

Route and proposed activities (to be confirmed)

Friday, 9th of October Conference. Barcelona

Projects of Common Interest (PCI) of the European Union: What is the role of Catalonia in the creation of the gas spot market in the EU?

Saturday, 10th of OctoberDeparture of the Volt.

STOP 1 (morning). Castellar del Vallès. Part 1 MIDCAT gas pipeline built in 2012. Visit the route of the pipeline plus possible dialogue with people of the platform ‘NO A LA MAT’, which campaigns against very high voltage line transmission (HVTL) in Girona. The 2nd part of the pipeline will pass through Girona.

STOP 2 (evening): Sallent. ‘Prou SAL!’ organisation. Geological gas storage project promoted by Gas Natural in Balsareny. Visit to the IBERPOTASH salt mountain plus possible dialogue with ‘Plataforma en Defensa de les Terres del Sènia’ (Castor Project).

STOP 3. Graus, Huesca. Historical struggle against a very high voltage transmission line (HVTL) in the 90’s.

Sunday, 11th of October. Graus.

EVENT ON INTERCONNECTIONS, ADVOCACY AND ALTERNATIVES TO THE LARGE ENERGY INFRASTRUCTURES. (to be defined)

Monday, 12th of October. Visit and wayback to Barcelona

Options for the morning:

  1. Strategic meeting in Graus with the attendee organizations
  2. STOP 4 (morning): Sabiñanigo. High voltage line transmission (HVTL) projected as part of the Juncker Plan. Also, there is the possibility to know one of the most serious cases of environmental pollution in Europe, the case of Lindane in Sabiñanigo .

Return TO BCN.

PRICE: The organizers will make a special effort to facilitate participation to persons with economic difficulties. Two prices will be stablished (to be determined ) : € 70 , if you can afford it . € 50, if you have difficulties. The price includes all meals , travel and  hostel accommodation.

REGISTRATION from Wednesday, 22nd of July.