Xarxa per la sobirania energètica

Info general

Descarrega’t el dossier informatiu!!

INSCRIPCIONS: https://xse.cat/inscripcionsregistrations/

VOLT II: un repte als grans projectes energètics.

Quina resposta donem des de la sobirania energètica popular? Del 09 al 12 d’octubre

La Xarxa per la sobirania energètica i les entitats que en formen part, us volen convidar a participar en la segona edició del VOLT, un recorregut que vol establir vincles entre diferents grups, campanyes i lluites locals, amb l’ànim de teixir aliances futures per donar resposta als grans projectes energètics.

El VOLT II pretén establir diàlegs entre els territoris afectats pels projectes que figuren en estratègies supranacionals, com ara la Unió Energètica i els projectes d’interès comú o el Pla Juncker, amb l’objectiu final d’articular processos d’intercanvi d’informació, de coordinació i d’incidència política a diferents nivells: local, estatal, UE.

Una part important d’aquests projectes són les interconnexions gasístiques i elèctriques que impulsen la creació del mercat únic del gas i de l’electricitat a la Unió Europea i obtenen privilegis en forma de finançament públic i acceleració dels tràmits administratius per la seva execució. Aquest fet sovint contrasta amb les realitats locals que es perceben com a actors passius de tot el procés. A més, aquestes estratègies de la UE tenen una forta component d’acció exterior, ja que les infraestructures arriben al Nord d’Àfrica, a l’Orient Mitjà i al Caspi.

Així doncs, el VOLT II vol reptar els objectius, la planificació i l’execució dels grans projectes energètics, situant en el centre conceptes com democràcia, sobirania, desenvolupament, necessitats, etc… ; i mirarà de respondre preguntes com ara: és democràtic el cicle del grans projectes energètics? són suficients els processos de participació? Estan en consonància amb la sobirania energètica popular? Quins instruments tenim per donar-hi resposta? Hi ha alternatives a les grans infraestructures energètiques?

El VOLT comptarà amb participants europeus i del Sud Global, que enriquiran amb les seves experiències el seu relat.

Descárgate el dossier informativo!!

INSCRIPCIONES: https://xse.cat/inscripcionsregistrations/

VOLT II: un reto a los grandes proyectos energéticos.

¿Qué respuesta damos desde la soberanía energética popular? del 9 al 12 de octubre

La Xarxa per la sobirania energètica y las entidades que forman parte, os quieren invitar a participar en la segunda edición del VOLT, un recorrido que quiere establecer vínculos entre diferentes grupos, campañas y luchas locales, con el ánimo de tejer alianzas futuras para dar respuesta a los grandes proyectos energéticos.

El VOLT II pretende establecer diálogos entre los territorios afectados por los proyectos que figuran en estrategias supranacionales, como la Unión Energética y los proyectos de interés común o el Plan Juncker, con el objetivo final de articular procesos de intercambio de información, de coordinación y de incidencia política a diferentes niveles: local, estatal, UE.

Una parte importante de estos proyectos son las interconexiones gasísticas y eléctricas que impulsan la creación del mercado único del gas y de la electricidad en la Unión Europea, y obtienen privilegios en forma de financiación pública y aceleración de los trámites administrativos para su ejecución. Este hecho a menudo contrasta con las realidades locales que se perciben como actores pasivos de todo el proceso. Además, estas estrategias de la UE tienen una fuerte componente de acción exterior, ya que las infraestructuras llegan al Norte de África, a Oriente Medio y la región del Caspio.

Así pues, el VOLT II quiere retar a los objetivos, la planificación y la ejecución de los grandes proyectos energéticos, situando en el centro conceptos como democracia, soberanía, desarrollo, necesidades, etc…; y tratará de responder a preguntas tales como: ¿es democrático el ciclo de grandes proyectos energéticos? ¿Son suficientes los procesos de participación? ¿Están en consonancia con la soberanía energética popular? ¿Qué instrumentos tenemos para darles respuesta? ¿Hay alternativas a las grandes infraestructuras energéticas?

El VOLT contará con participantes europeos y del Sur Global, que enriquecerán con sus experiencias su relato.

Download the Informative Pack !!!!


REGISTRATIONS: https://xse.cat/inscripcionsregistrations/

VOLT II: Challenging Large Energy Infrastructures.

How can we respond from the perspective of peoples energy sovereignty? from 09th to 12th of September

The Peoples Energy Sovereignty Network (Catalonia) and the organisations that are part of it, want to invite you to participate in the second edition of the VOLT, a journey that aims to establish links between different groups, campaigns and local struggles. The VOLT also aims at building alliances to work on future responses to major energy projects.

The purpose of the VOLT II is to stablish a dialogue between the territories affected by large projects included in supranational strategies such as the Energy Union, the Projects of Common Interest (PCI) and the ‘Juncker’ Investment Plan, with the goal of articulating processes of information exchange, coordination and advocacy at different levels: local, state and EU.

The aforementioned projects consist of gas and electricity interconnections that promote the creation of the single gas and electricity markets within the EU. These projects benefit from privileges such as public funds and accelerated administrative procedures for their implementation. These institutional dynamics clash with local realities, which are often relegated to the role of passive actors that just accept whatever the high-profile arrengements. Moreover, these UE strategies have a strong dimension beyond EU territory, as these infrastructures penetrate the North of Africa, the Middle East and the Caspian region.

Thus, the VOLT II wants to challenge the goals, the plans and the implementation of large energy projects, putting concepts like democracy , sovereignty , development, rights and necessities in the center of the political debate; and will attempt to answer questions such as whether the large energy project cycle is democratic? or if participation in public procedures is sufficient? are they consistent with people’s sovereignty? what tools do we have to respond?  are there alternatives to the large energy infrastructures?

Participants from Europe and the Global South will participate in the VOLT II adding their experiences to enrich the narrative.