Xarxa per la sobirania energètica

El projecte de Reial Decret de comunitats energètiques al detall

administrador

El passat divendres 21 d’abril, el Ministeri per a la Transició Energètica i el Repte Demogràfic (MITECO) va llançar a informació pública el text d’un Reial Decret per regular les dues figures compreses dins de l’àmbit de les comunitats energètiques: les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.

La norma servirà per transposar el contingut de dues directives europees: la Directiva (UE) 2018/2001 relativa al foment de l’ús de l’energia procedent de formes renovables (que introdueix la nova figura de les comunitats d’energies renovables) i la Directiva (UE) 2019/944 sobre normes comunes per al mercat interior de l’electricitat i per la qual es modifica la Directiva 2012/27/UE (que defineix el marc de les comunitats ciutadanes d’energia).

Cal recordar, però, que el text es troba en fase d’informació pública fins al 17 de maig i, per tant, pot patir canvis abans de la seva aprovació definitiva per part del Consell de Ministres i la posterior publicació al BOE.

La Xarxa per la sobirania energètica (Xse) hem elaborat un document per facilitar la comprensió de les dues figures i les seves diferències i hem valorat la proposta.