Xarxa per la sobirania energètica

La Coalición por la Energía Comunitaria denuncia la nul·la ambició política del Reial Decret sobre comunitats energètiques i exigeix major abast

  • Davant el projecte d’RD, la Coalició per l’Energia Comunitària ha presentat una bateria d’al·legacions que busca una major ambició i abast de la norma, com la ruptura amb l’oligopoli a través de la prohibició de la participació d’entitats que disposin d’una quota de mercat d’un 10% en qualsevol dels mercats o sistemes energètics.
  • La transposició de les directives s’ha demorat gairebé dos anys des del termini màxim marcat per Europa i no respon a l’esperit de les directives europees ni del seu propi preàmbul sobre la necessària transició energètica participada i justa.
  • La coalició reitera al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic la necessitat de comptar amb la societat civil de manera efectiva i real, no sols nominal.

La Coalició per l’Energia Comunitària presenta les seves al·legacions a l’esborrany de Reial decret sobre comunitats energètiques, pel qual es desenvolupen les figures de comunitats d’energies renovables (CER) i les comunitats ciutadanes d’energia (CEC), i denuncia la falta de participació pública real en el procés.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha trigat gairebé dos anys a transposar les directives europees al marc normatiu estatal. En el juny de 2022 des de la Coalició ja es va sol·licitar al Govern una transposició ambiciosa, no obstant això, el text es queda a mig camí a l’hora d’impulsar les comunitats energètiques.

Les organitzacions denuncien la falta de participació pública real en el procés que ha comptat amb un termini de consulta inferior a un mes, un obstacle al qual se sumen altres limitacions que també dificulten la participació de la societat civil. En la seva opinió, la consulta torna a posar de manifest l’escàs interès del Govern a promoure i facilitar la participació de la ciutadania.

En un context de crisi climàtica, energètica i ecològica, i en un punt d’inflexió per a aconseguir no sobrepassar els 1,5 °C d’increment de la temperatura mitjana global, l’aposta per l’energia comunitària i les comunitats energètiques és més urgent que mai.

“Ha estat una decepció enorme constatar la falta de visió i ambició del Govern a l’hora de regular les comunitats energètiques i impulsar una veritable democratització energètica tal com resa l’esperit de les directives europees i el propi preàmbul del present reial decret”, han assenyalat les organitzacions.

La coalició ha presentat al·legacions davant el que considera una transposició parcial i denuncia que molts dels articles són una transcripció literal de les directives europees, la qual cosa dificulta la seva interpretació a causa del seu escàs desenvolupament normatiu. Les organitzacions insisteixen que el document proposat manca d’ambició al no desenvolupar l’abast del seu articulat, i el consideren una pèrdua d’oportunitat per no resoldre les nombroses actuals barreres, conegudes per la societat civil, que obstaculitzen el correcte desplegament de les comunitats energètiques, entre les quals destaquen les barreres tècniques, econòmiques, de finançament, legals i socials.

La proposta omet la possibilitat que brinda la directiva europea perquè les comunitats energètiques puguin exercir de gestores de xarxes de distribució, una possibilitat que si es transposés podria significar un veritable canvi de paradigma cap a l’energia comunitària. La proposta ni tan sols justifica en el seu preàmbul el perquè de l’omissió i per tant és difícil entendre les raons que hi ha darrere.

 

Retards i barreres constants

Des de la coalició, davant la manca de regulació, proposen complir el que es disposa en l’article 22 de la directiva, en relació a la possibilitat que les comunitats energètiques operin xarxes de distribució i que s’inclogui la figura del gestor d’autoconsum i dels coeficients dinàmics. Ambdues són demandes reiterades que permetrien a aquestes comunitats fer un salt d’escala en l’actual complicat sistema energètic, dominat pel tradicional oligopoli.

Les organitzacions demanden, a més, la ruptura de l’oligopoli energètic a través de la prohibició que una mateixa empresa o grup, a partir d’una certa grandària, pugui estar integrat verticalment en la cadena de valor en realitzar activitats de generació, distribució i comercialització d’energia, així com la prohibició de la concentració d’un percentatge dels actius en una única empresa (de generació, distribució i comercialització).

A les al·legacions presentades, es posa l’accent principalment en com les comunitats energètiques estan patint retards injustificats relacionats amb la sol·licitud dels punts de connexió. L’avaluació que ha de dur a terme el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) hauria d’abordar aquesta situació i proposar solucions com la finestreta única dependent de l’administració pública per a sol·licitar els punts de connexió o establir terminis concrets i un règim sancionador per retards injustificats.

En el document presentat pel Govern espanyol tampoc es plantegen objectius vinculants de potència instal·lada o de les activitats o serveis permesos a les comunitats, ni ofereix terminis vinculants per a complir amb el seu actual articulat.

Tampoc s’esmena expressament la importància d’aquestes figures per a combatre la pobresa energètica. Entre altres mesures, s’haurien d’afegir i desenvolupar criteris que facilitin la integració de persones vulnerables i en situació de pobresa energètica en les comunitats energètiques i assignar recursos econòmics, formatius i d’índole social que ho possibilitin, des d’una perspectiva de dret a l’energia i no asistencialista.

La coalició critica, a més, que el pressupost assignat al desenvolupament d’aquestes figures, fins ara d’uns 100 milions per a la posada en marxa del programa CE-Implementa, és insuficient per a avançar en una transició energètica ecològica i justa que no deixi a ningú enrere, tal com presumeix el Govern d’estar impulsant.

“Des de la coalició instem el Govern a una major ambició política abans de la publicació del Reial decret i a promoure la participació real i efectiva de la ciutadania en els processos de consulta pública per a aconseguir la descarbonització i democratització del sistema energètic sense deixar a ningú enrere”.

Related posts